Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vanosmedical.nl.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Os Medical B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Van Os Medical B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Van Os Medical B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij streven er naar dat de informatie op de website correct is. Van Os Medical B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijding ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is Van Os Medical aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van de websites die niet door Van Os Medical worden onderhouden en wanneer wordt verwezen of die verwijzen naar onze website, aanvaardt Van Os Medical geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Van Os Medical B.V. behoudt zich het recht voor, om de informatie op de website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de disclaimer van Van Os Medical B.V. dan kunt u altijd contact met ons opnemen.